Usage Statistics for www.pernitsch.at

Summary Period: August 2018
Generated 01-Sep-2018 04:00 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for August 2018
Total Hits 3676
Total Files 2605
Total Pages 2717
Total Visits 1324
Total KBytes 18396
Total Unique Sites 590
Total Unique URLs 129
Total Unique Referrers 153
Total Unique User Agents 181
. Avg Max
Hits per Hour 4 79
Hits per Day 118 226
Files per Day 84 197
Pages per Day 87 209
Sites per Day 19 48
Visits per Day 42 68
KBytes per Day 593 4237
Hits by Response Code
Code 200 - OK 70.87% 2605
Code 302 - Found 6.75% 248
Code 404 - Not Found 22.39% 823

Daily usage for August 2018

Daily Statistics for August 2018
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 126 3.43% 46 1.77% 49 1.80% 48 3.63% 20 3.39% 882 4.79%
2 126 3.43% 41 1.57% 45 1.66% 42 3.17% 20 3.39% 55 0.30%
3 101 2.75% 42 1.61% 52 1.91% 48 3.63% 27 4.58% 170 0.92%
4 108 2.94% 41 1.57% 47 1.73% 44 3.32% 26 4.41% 241 1.31%
5 100 2.72% 44 1.69% 36 1.32% 35 2.64% 20 3.39% 123 0.67%
6 115 3.13% 102 3.92% 104 3.83% 50 3.78% 22 3.73% 223 1.21%
7 152 4.13% 107 4.11% 124 4.56% 48 3.63% 32 5.42% 1134 6.16%
8 48 1.31% 29 1.11% 30 1.10% 19 1.44% 25 4.24% 484 2.63%
9 48 1.31% 25 0.96% 18 0.66% 12 0.91% 24 4.07% 674 3.66%
10 69 1.88% 35 1.34% 47 1.73% 30 2.27% 34 5.76% 1258 6.84%
11 63 1.71% 37 1.42% 27 0.99% 14 1.06% 32 5.42% 286 1.55%
12 80 2.18% 48 1.84% 48 1.77% 29 2.19% 42 7.12% 435 2.36%
13 94 2.56% 69 2.65% 74 2.72% 27 2.04% 35 5.93% 242 1.32%
14 103 2.80% 86 3.30% 87 3.20% 29 2.19% 36 6.10% 497 2.70%
15 99 2.69% 82 3.15% 81 2.98% 33 2.49% 36 6.10% 884 4.81%
16 226 6.15% 188 7.22% 209 7.69% 65 4.91% 48 8.14% 4237 23.03%
17 82 2.23% 59 2.26% 70 2.58% 43 3.25% 25 4.24% 206 1.12%
18 130 3.54% 103 3.95% 111 4.09% 58 4.38% 39 6.61% 683 3.71%
19 188 5.11% 122 4.68% 123 4.53% 49 3.70% 42 7.12% 441 2.40%
20 121 3.29% 88 3.38% 91 3.35% 43 3.25% 42 7.12% 485 2.64%
21 117 3.18% 103 3.95% 107 3.94% 48 3.63% 30 5.08% 665 3.61%
22 91 2.48% 63 2.42% 71 2.61% 38 2.87% 35 5.93% 214 1.17%
23 46 1.25% 26 1.00% 28 1.03% 27 2.04% 21 3.56% 201 1.09%
24 136 3.70% 111 4.26% 118 4.34% 50 3.78% 43 7.29% 247 1.34%
25 128 3.48% 109 4.18% 109 4.01% 42 3.17% 43 7.29% 299 1.63%
26 157 4.27% 134 5.14% 137 5.04% 48 3.63% 43 7.29% 444 2.41%
27 217 5.90% 197 7.56% 200 7.36% 61 4.61% 28 4.75% 566 3.08%
28 173 4.71% 141 5.41% 140 5.15% 67 5.06% 27 4.58% 919 5.00%
29 160 4.35% 123 4.72% 132 4.86% 68 5.14% 35 5.93% 647 3.52%
30 162 4.41% 134 5.14% 127 4.67% 59 4.46% 21 3.56% 398 2.17%
31 110 2.99% 70 2.69% 75 2.76% 50 3.78% 27 4.58% 155 0.84%

Hourly usage for August 2018

Hourly Statistics for August 2018
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 4 152 4.13% 4 131 5.03% 4 132 4.86% 47 1442 7.84%
1 3 122 3.32% 2 80 3.07% 2 82 3.02% 7 217 1.18%
2 4 129 3.51% 2 92 3.53% 3 94 3.46% 8 258 1.40%
3 4 127 3.45% 2 82 3.15% 2 83 3.05% 13 389 2.11%
4 3 123 3.35% 2 67 2.57% 2 76 2.80% 12 385 2.09%
5 4 128 3.48% 2 78 2.99% 2 83 3.05% 19 597 3.25%
6 3 115 3.13% 2 74 2.84% 2 70 2.58% 23 727 3.95%
7 3 109 2.97% 2 73 2.80% 2 74 2.72% 26 798 4.34%
8 3 104 2.83% 2 63 2.42% 2 62 2.28% 29 892 4.85%
9 3 95 2.58% 2 62 2.38% 2 68 2.50% 13 394 2.14%
10 4 153 4.16% 3 110 4.22% 3 108 3.97% 19 591 3.21%
11 6 205 5.58% 5 161 6.18% 5 166 6.11% 24 736 4.00%
12 7 221 6.01% 4 142 5.45% 4 144 5.30% 27 844 4.59%
13 5 166 4.52% 3 112 4.30% 3 114 4.20% 21 652 3.55%
14 7 231 6.28% 5 177 6.79% 5 185 6.81% 15 466 2.53%
15 5 158 4.30% 3 113 4.34% 3 121 4.45% 11 350 1.90%
16 5 178 4.84% 4 140 5.37% 4 147 5.41% 25 765 4.16%
17 5 177 4.82% 4 134 5.14% 4 141 5.19% 17 515 2.80%
18 5 166 4.52% 3 105 4.03% 3 123 4.53% 21 637 3.46%
19 3 122 3.32% 2 79 3.03% 2 86 3.17% 30 916 4.98%
20 5 161 4.38% 3 113 4.34% 3 121 4.45% 23 707 3.84%
21 4 154 4.19% 3 119 4.57% 3 121 4.45% 17 522 2.84%
22 5 159 4.33% 3 119 4.57% 3 122 4.49% 24 738 4.01%
23 7 221 6.01% 5 179 6.87% 6 194 7.14% 124 3859 20.98%

Top 30 of 129 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 2178 59.25% 1378 7.49% /
2 29 0.79% 287 1.56% /stats/
3 10 0.27% 679 3.69% /stats/usage_201503.html
4 9 0.24% 36 0.20% /stats/daily_usage_201509.png
5 9 0.24% 685 3.73% /stats/usage_201808.html
6 8 0.22% 22 0.12% /stats/usage.png
7 8 0.22% 682 3.70% /stats/usage_201709.html
8 7 0.19% 28 0.15% /stats/daily_usage_201508.png
9 7 0.19% 28 0.15% /stats/daily_usage_201606.png
10 7 0.19% 15 0.08% /stats/hourly_usage_201508.png
11 7 0.19% 15 0.08% /stats/hourly_usage_201602.png
12 7 0.19% 15 0.08% /stats/hourly_usage_201606.png
13 7 0.19% 453 2.46% /stats/usage_201509.html
14 7 0.19% 464 2.52% /stats/usage_201510.html
15 7 0.19% 568 3.08% /stats/usage_201602.html
16 7 0.19% 599 3.26% /stats/usage_201801.html
17 7 0.19% 597 3.24% /stats/usage_201806.html
18 6 0.16% 383 2.08% /stats/usage_201502.html
19 6 0.16% 384 2.09% /stats/usage_201507.html
20 6 0.16% 379 2.06% /stats/usage_201508.html
21 6 0.16% 388 2.11% /stats/usage_201511.html
22 6 0.16% 368 2.00% /stats/usage_201512.html
23 6 0.16% 511 2.78% /stats/usage_201712.html
24 6 0.16% 515 2.80% /stats/usage_201807.html
25 5 0.14% 19 0.10% /stats/daily_usage_201605.png
26 5 0.14% 11 0.06% /stats/hourly_usage_201507.png
27 5 0.14% 11 0.06% /stats/hourly_usage_201605.png
28 5 0.14% 327 1.78% /stats/usage_201505.html
29 5 0.14% 410 2.23% /stats/usage_201603.html
30 5 0.14% 430 2.34% /stats/usage_201605.html

Top 10 of 129 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 2178 59.25% 1378 7.49% /
2 9 0.24% 685 3.73% /stats/usage_201808.html
3 8 0.22% 682 3.70% /stats/usage_201709.html
4 10 0.27% 679 3.69% /stats/usage_201503.html
5 7 0.19% 599 3.26% /stats/usage_201801.html
6 7 0.19% 597 3.24% /stats/usage_201806.html
7 7 0.19% 568 3.08% /stats/usage_201602.html
8 6 0.16% 515 2.80% /stats/usage_201807.html
9 6 0.16% 511 2.78% /stats/usage_201712.html
10 7 0.19% 464 2.52% /stats/usage_201510.html

Top 10 of 44 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 2178 59.25% 1017 86.26% /
2 29 0.79% 16 1.36% /stats/
3 10 0.27% 9 0.76% /stats/usage_201503.html
4 9 0.24% 7 0.59% /stats/usage_201808.html
5 7 0.19% 6 0.51% /stats/usage_201509.html
6 7 0.19% 6 0.51% /stats/usage_201510.html
7 7 0.19% 6 0.51% /stats/usage_201602.html
8 6 0.16% 5 0.42% /stats/usage_201502.html
9 6 0.16% 5 0.42% /stats/usage_201507.html
10 6 0.16% 5 0.42% /stats/usage_201508.html

Top 10 of 44 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 2178 59.25% 1010 85.96% /
2 29 0.79% 17 1.45% /stats/
3 10 0.27% 9 0.77% /stats/usage_201503.html
4 9 0.24% 8 0.68% /stats/usage_201808.html
5 7 0.19% 6 0.51% /stats/usage_201509.html
6 7 0.19% 6 0.51% /stats/usage_201602.html
7 6 0.16% 5 0.43% /stats/usage_201502.html
8 6 0.16% 5 0.43% /stats/usage_201507.html
9 6 0.16% 5 0.43% /stats/usage_201508.html
10 7 0.19% 5 0.43% /stats/usage_201510.html

Top 30 of 153 Total Referrers
# Hits Referrer
1 1594 43.36% - (Direct Request)
2 326 8.87% http://xxxpornsexmovies.com
3 293 7.97% http://xxxbestfree.com
4 260 7.07% http://xxxsextubeporn.com
5 70 1.90% https://m80.pw/
6 55 1.50% https://m82.pw/
7 45 1.22% https://8082.pw/
8 45 1.22% https://mtz82.pw/
9 40 1.09% https://zmtz.pw/
10 35 0.95% https://tractor.pw/
11 33 0.90% https://mtztrak.pw/
12 30 0.82% https://mtz80.pw/
13 30 0.82% https://traktora.pw/
14 26 0.71% https://seomafia.by/uslugi/razrabotka-saita.html
15 24 0.65% http://pernitsch.at/
16 21 0.57% https://seomafia.by/uslugi/prodvijenie-saita.html
17 20 0.54% https://mtztrade.pw/
18 20 0.54% https://seomafia.by
19 20 0.54% https://seomafia.by/uslugi/obslujivanie-saita.html
20 13 0.35% https://seomafia.by/uslugi
21 12 0.33% http://pernitsch.at/wp-login.php
22 12 0.33% https://t-dveri.by/furnitura-dlya-dverej/furnitura-dlya-vkhodnykh-dverej/zamki-vreznye/zamok-vreznoj-tsilindrovyj-dlya-vneshnikh-vnutrennikh-i-mezhkomnatnykh-dverej-kremen-10325.html
23 10 0.27% http://drabguy.science/
24 10 0.27% http://manreach.science/
25 10 0.27% http://weekinexpensive.science/
26 9 0.24% https://t-dveri.by/metallicheskie-dveri/metalyuks-rb/
27 9 0.24% https://t-dveri.by/mezhkomnatnye-dveri/profil-dors-ekoshpon/serija-x-klassika/
28 8 0.22% https://google.com
29 8 0.22% https://t-dveri.by/dveri-pvkh/balkonnye--dveri-pvkh/
30 8 0.22% https://t-dveri.by/furnitura-dlya-dverej/furnitura-dlya-vkhodnykh-dverej/dvernoj-glazok/

Top 15 of 181 Total User Agents
# Hits User Agent
1 445 12.11% Mozilla/5.0 (compatible; adscanner/)
2 176 4.79% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
3 171 4.65% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/)
4 136 3.70% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
5 116 3.16% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
6 107 2.91% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
7 72 1.96% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
8 66 1.80% Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.com/crawler)
9 65 1.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/62.0.3202.94 Safari/537.36
10 43 1.17% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
11 40 1.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/45.0.2454.101 Safari/537.36
12 39 1.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/45.0.2454.99 Safari/537.36
13 37 1.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/62.0.3202.94 Safari/537.36
14 35 0.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.0
15 35 0.95% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)

Usage by Country for August 2018

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 3676 100.00% 2605 100.00% 18396 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21